HTML标签大全

HTML注释标签HTML DOCTYPE标签HTML a标签HTML abbr标签HTML acronym标签HTML address标签HTML area标签HTML applet标签HTML article标签HTML aside标签HTML audio标签HTML b加粗标签HTML base标签HTML5 bdi标签HTML basefont标签HTML bdo标签HTML big标签HTML blockquote标签HTML body标签HTML br标签HTML button标签HTML canvas标签HTML caption标签HTML center标签HTML cite标签HTML code标签HTML col标签HTML colgroup标签HTML command标签HTML datalist标签HTML dd标签HTML del标签HTML details标签HTML dfn标签HTML dialog标签HTML dir标签HTML dl标签HTML div标签HTML em标签HTML embed标签HTML fieldset 标签HTML figcaption 标签HTML figure 标签HTML font 标签HTML footer 标签HTML frame 框架HTML frameset 标签HTML head 标签HTML header 标签HTML5 hgroup 标签HTML h1-h6 标题标签HTML hr 标签HTML i 标签HTML iframe 标签HTML img 标签HTML input 标签HTML ins 标签HTML kbd 标签HTML5 keygen 标签HTML label 标签HTML legend 标签HTML li 标签HTML link 标签HTML map 标签HTML5 mark 标签HTML meta 标签HTML menu 标签HTML meter 标签HTML nav 标签HTML noframes 标签HTML noscript 标签HTML object 标签HTML ol 标签HTML optgroup 标签HTML option 属性HTML output 用法HTML p 段落标签HTML param 标签HTML pre 标签HTML html 标签HTML q 标签HTML5 progress 标签HTML5 rp 标签HTML5 rt 标签HTML5 ruby 标签HTML s 标签HTML samp 标签HTML section 标签HTML script 标签HTML select 标签HTML small 标签HTML source 标签HTML span 标签HTML strike 标签HTML strong 标签HTML sub 标签HTML style 标签HTML summary 标签HTML sup 标签HTML table 标签HTML tbody 标签HTML td 标签HTML tfoot 标签HTML textarea 标签HTML th 标签HTML thead 标签HTML time 标签HTML title 标签HTML tr 标签HTML tt 标签HTML track 标签HTML u 标签HTML ul 标签HTML var 标签HTML video 标签HTML wbr 标签

HTML samp 标签

HTML <samp> 标签

实例

对文档中的文本进行格式化:

<samp>Sample output from a computer program</samp>


浏览器支持

所有主流浏览器都支持 <samp> 标签。


标签定义及使用说明

<samp> 标签是一个短语标签,用来定义计算机程序的样本文本。

提示:我们并不反对使用这个标签,但是如果您只是为了达到某种视觉效果而使用这个标签的话,我们建议您使用 CSS ,这样可能会取得更丰富的效果。


所有短语标签:

标签描述
<em>呈现为被强调的文本。
<strong>定义重要的文本。
<dfn>定义一个定义项目。
<code>定义计算机代码文本。
<samp>定义样本文本。
<kbd>定义键盘文本。它表示文本是从键盘上键入的。它经常用在与计算机相关的文档或手册中。
<var>定义变量。您可以将此标签与 <pre> 及 <code> 标签配合使用。


HTML 4.01 与 HTML5之间的差异

无。


全局属性

<samp> 标签支持 HTML 的全局属性。


事件属性

<samp> 标签支持 HTML 的事件属性。