Centos 服务器里查找某个时间段的文件和find命令

分类:CentOS教程 阅读:40872 次

或者有更二的查找方式 如果文件时间格式为 08-30, 可以直接查找 ll | grep '08-30' 按照文件名查找 find /var/ -name opensr* 按照文件修改时间查找并删除,删除邮箱下70天前的邮件的命令: find . -type f -mtime +75 | xargs rm -f 按照文件大小查找并删除,删除当前目录下所有大小为0的普通文件的命令: find . -type f -size 0c | xargs rm -f 按照类型来查找并删除,删除当前目录下所有的目录的命令: find . -type d | xargs rm -rf