Centos SSH下常用命令-Tar命令(压缩&解压缩)

分类:CentOS教程 阅读:56783 次

关于这个Tar命令,与其说是压缩和解压文件,不如说我们平时都用它来打包文件。这个命令最大的作用应该是在备份网站数据上了,我习惯先Tar打包数据,再用备份VPS wget一下,这里简单和大家分享一下这个Tar命令的参数和用法(以文件格式分类)~

01-.tar格式

 • 解包:tar xvf FileName.tar
 • 打包:tar cvf FileName.tar DirName(注:tar是打包,不是压缩!)

02-.gz格式

 • 解压1:gunzip FileName.gz
 • 解压2:gzip -d FileName.gz
 • 压 缩:gzip FileName

03-.tar.gz格式

 • 解压:tar zxvf FileName.tar.gz
 • 压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName

04-.bz2格式

 • 解压1:bzip2 -d FileName.bz2
 • 解压2:bunzip2 FileName.bz2
 • 压 缩: [*******]$ bzip2 -z FileName

05-.tar.bz2格式

 • 解压:tar jxvf FileName.tar.bz2
 • 压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName

06-.bz格式

 • 解压1:bzip2 -d FileName.bz
 • 解压2:bunzip2 FileName.bz

07-.tar.bz格式

 • 解压:tar jxvf FileName.tar.bz

08-.Z格式

 • 解压:uncompress FileName.Z
 • 压缩:compress FileName

09-.tar.Z格式

 • 解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
 • 压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName

10-.tgz格式

 • 解压:tar zxvf FileName.tgz

11-.tar.tgz格式

 • 解压:tar zxvf FileName.tar.tgz
 • 压缩:tar zcvf FileName.tar.tgz FileName

12-.zip格式

 • 解压:unzip FileName.zip
 • 压缩:zip FileName.zip DirName